YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Xí nghiệp sản xuất 20 sản phẩm/ngày, giá trị mỗi sản phẩm là 80 USD. Tính giá trị tổng sản phẩm khi cường độ lao động tăng ba lần?

    Lời giải tham khảo:

    Khi CĐLĐ tăng 3 lần thì tổng giá trị SP tăng 3 lần và bằng 20 x 80 USD x 3 = 4800 USD

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA