• Câu hỏi:

    Trong 10 giờ, xí nghiệp sản xuất được 20 sản phẩm, giá trị mỗi sản phẩm là 40 USD. Tính giá trị tạo ra trong một giờ khi năng suất lao động tăng hai lần?

    Lời giải tham khảo:

    Tổng giá trị SP trong 10 giờ khi NSLĐ tăng 2 lần: 20×40 USD=800              

    Tổng giá trị SP trong 1 giờ khi NSLĐ  tăng 2 lần: 800/10=80USD

 

 

CÂU HỎI KHÁC