• Câu hỏi:

    Cách mạng xã hội chủ nghĩa lần đầu tiên nổ ra và thắng lợi ở đâu?

    Lời giải tham khảo:

    Cách mạng Tháng Mười - Nga (7/11/1917)

 

 

CÂU HỎI KHÁC