• Câu hỏi:

    Vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Việc giành chính quyền là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội (bởi vì chỉ khi nào giành đựợc chính quyền giai cấp cách mạng mới thiết lập được về chuyên chính của mình, tiến tới bảo đảm được quyền lực của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội)

 

 

CÂU HỎI KHÁC