AMBIENT
 • Câu hỏi:

  V. I. Lênin đã đưa ra định nghĩa khoa học về phạm trù vật chất trong tác phẩm nào?

  • A. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán.
  • B. Thế nào là người bạn dân
  • C. Chủ nghĩa duy vật chiến đấu
  • D. Cả ba tác phẩm trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>