ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Giữa CN Mác-Lênin và hệ tư tưởng tôn giáo khác nhau ở điểm nào?

  • A. Khác nhau về thế giới quan
  • B. Khác nhau về nhân sinh quan
  • C. Khác nhau ở con đường mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE