AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo quan điểm của triết học Mác -Lênin, vai trò của tâm lý xã hội đối với hệ tư tưởng? 

  • A. Tăng thêm yếu tố tâm lý để nhà nước có thể quản lý dân cư một cách có tình có lý.
  • B. Tâm lý xã hội giúp cho các hệ tư tưởng bớt xơ cứng, giáo điều do đó gần với cuộc sống hơn. Vì vậy nó sẽ giúp cho các thành viên của một giai cấp nhất định dễ dàng tiếp thu những tư tưởng của giai cấp.
  • C. Giúp hệ tư  tưởng có thể giải quyết được những vấn đề về tâm lý của xã hội và con người.
  • D. Cả ba biểu hiện trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>