YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Lượng giá trị hàng hoá được đo bằng:

  • A. Thời gian lao động từng ngành sản xuất lượng hàng hóa trên thị trường.
  • B. Thời gian lao động của những người cung cấp đại bộ phận lượng hàng hóa trên thị trường
  • C. Thời gian lao động của từng người để làm ra hàng hóa của họ.
  • D. Tất cả các phương án trên đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA