AMBIENT
 • Câu hỏi:

  V. I. Lênin đã đưa ra quan điểm về việc xây dựng nền kinh tế thị trường trong thời kỳ quá độ lên CNXH trong lý luận nào?

  • A. Học thuyết giai cấp và đấu tranh giai cấp
  • B. NEP
  • C. Lý thuyết về sự phân kỳ trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
  • D. Học thuyết về nhà nước và cách mạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>