YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hiện nay các dân tộc thiểu số ở nước ta có dân số chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm số dân cả nước:

  • A. 15%
  • B. 13,5%
  • C. 13%
  • D. 17%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA