• Câu hỏi:

  Lao động cụ thể:

  • A. Lao động chân tay.
  • B. Lao động giản đơn
  • C. Lao động giống nhau giữa các loại lao động
  • D. Lao động có ích dưới một hình thức cụ thể của một nghề nhất định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC