• Câu hỏi:

  Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: tôn giáo là một hình thái ý thức –XH phản ánh một cách hoang đường, hư ảo…………khách quan. Qua sự phản ánh của tôn giáo, những sức mạnh tự phát trong tự nhiên và xã hội đều trở thành thần bí.

  • A. Thực tiễn
  • B. Điều kiện
  • C. Hiện thực
  • D. Cuộc sống 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

 

 

CÂU HỎI KHÁC