YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nội dung phạm trù vật chất theo định nghĩa của V. I. Lênin:

  • A. Vật chất là cái tồn tại có thực một cách khách quan bên ngoài ý thức và không phụ thuộc vào ý thức của con người.
  • B. Vật chất là cái gây nên cảm giác ở con người khi tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên giác quan của con người.
  • C. Cảm giác, tư duy, ý thức chỉ là sự phản ánh của thế giới vật chất.
  • D. Cả ba nội dung trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA