AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều kiện và tiền đề kinh tế - XH để xây dựng gia đình trong CNXH là gì?

  • A. Xóa bỏ chế tư hữu, xác lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.
  • B. Phát triển kinh tế - XH
  • C. Nhà nước XHCN ban hành và thực hiện luật hôn nhân và nâng cao trình độ văn hóa và dân trí cho mọi người dân
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>