AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân nào dẫn đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông âu?

  • A. Quan niệm và vận dụng không đúng đắn về CNXH
  • B. Những sai lầm của đảng và của những người lãnh đạo cấp cao nhất ĐCS Liên Xô.
  • C. Sự chống phá của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch bằng “Diễn biến hòa bình”
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>