AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, những tri thức những quan niệm của con người về tồn tại xã hội, được hình thành một cách trực tiếp trong hoạt động thực tiễn hàng ngày, chưa được hệ thống hóa, khái quát ?

  • A. Tri thức kinh nghiệm.
  • B. Ý thức xã hội thông thường.
  • C. Tâm lý xã hội.
  • D. Cả ba đáp án trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>