YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi bàn về vai trò của triết học trong đời sống, C.Mác đã có một phát biểu một luận điểm rất sâu sắc, cho thấy sự khác biệt về chất giữa triết học của Ông với các trào lưu triết học trước đó, nguyên văn của phát biểu đó là gì?

  • A. Phương pháp biện chứng của tôi không những khác phương pháp của Hê-ghen về cơ bản mà còn đối lập hẳn với phương pháp ấy nữa
  • B. Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân
  • C. Các nhà triết học đã chỉ giải thích thế giới bằng nhiều cách khác nhau, song vấn đề là cải tạo thế giới
  • D. Bản chất của con người là tổng hòa những mối quan hệ xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA