• Câu hỏi:

  Lao động sản xuất hàng hoá có tính 2 mặt:

  • A. Lao động giản đơn  và lao động phức tạp
  • B. Lao động tư nhân và lao động xã hội
  • C. Lao động quá khứ và lao động sống
  • D. Lao động cụ thể và lao động trừu tượng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC