YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sản xuất hàng hóa là sản xuất để:

  • A. Trao đổi
  • B. Bán
  • C. Để tiêu dùng cho người khác
  • D. Cả a, b, c đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA