• Câu hỏi:

  Nguyên nhân tồn tại tôn giáo trong CNXH:

  • A. Nhận thức của con người đối với thế giới khách quan .
  • B. Văn hóa, tâm lý của con người
  • C. Nguyên nhân kinh tế, chính trị - xã hội
  • D. Cả a, b, c đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC