YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc ta từ việc tìm hiểu tác phẩm nào của V.I.Lênin?

  • A. Bàn về quyền dân tộc tự quyết
  • B. Làm gì?
  • C. Bản sơ thảo lần thứ nhất về những vấn đề dân tộc và  thuộc địa.
  • D. Chủ nghĩa đế quốc giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA