• Câu hỏi:

  Tôn giáo hình thành là do:

  • A. Trình độ nhận thức 
  • B. Tâm lý, tình cảm
  • C. Trong XH có áp bức bóc lột
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC