YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  A-ri-stốt là đại diện của trường phái triết học nào ở phương tây thời cổ đại?

  • A. Chủ nghĩa nhị nguyên triết học
  • B. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan
  • C. Chủ nghĩa duy tâm khách quan
  • D. Chủ nghĩa duy vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA