AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mục đích Học tập nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin ở nước ta hiện nay: 

  • A. Xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học và vận dụng sáng tạo những nguyên lý đó trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.
  • B. Giúp sinh viên hiểu rõ nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản VN
  • C. Xây dựng niềm tin, lý tưởng cho sinh viên
  • D. Bao gồm cả ba đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>