AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong bất kỳ xã hội nào, bên cạnh các giai cấp cơ bản cũng tồn tại một tầng lớp dân cư có vai trò quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa… họ là ai?

   

  • A. Tầng lớp chính trị gia
  • B. Tầng lớp tu sĩ
  • C. Tầng lớp nghệ sĩ
  • D. Tầng lớp trí thức

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA