YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi thâm nhập vào các hình thái ý thức xã hội khác, tri thức khoa học hình thành nên điều gì?

  • A. Hình thành những ngành khoa học cụ thể về những ý thức xã hội đó
  • B. Lý luận nghiên cứu về ý thức xã hội
  • C. Là thay đổi bản chất của các hình thái ý thức xã hội đó
  • D. Bao gồm cả ba đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA