YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Giá trị sử dụng của hàng hóa:

  • A. Tính hữu ích cho người sản xuất ra nó
  • B. Tính hữu ích cho người mua
  • C. Cho cả người sản xuất và cho người mua
  • D. Các phương án trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA