AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo quan điểm của triết học Mác -Lênin , sự quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội được thể hiện như thế nào? 

  • A. Tồn tại xã hội sinh ra ý thức xã hội, ý thức xã hội phù hợp với tồn tại xã hội sinh ra nó.
  • B. Khi tồn tại xã hội thay đổi thì sớm muộn gì ý thức xã hội cũng thay đổi tương ứng.
  • C. Trong xã hội có giai cấp thì ý thức xã hội cũng có tính giai cấp.
  • D. Cả ba biểu hiện trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>