AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong giai đoạn từ năm 1876 đến năm 1878, tác phẩm nào của Ph.Ăngghen đã chỉ ra mối liên hệ hữu cơ giữa ba bộ phận hợp thành chủ nghĩa Mác?

  • A. Chống Duy-rinh
  • B. Biện chứng của tư nhiên
  • C. Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước
  • D. Lút-vích Phoi-ơ-bắc và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>