YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi năng suất lao động tăng

  • A. Giá trị tạo ra trong một đơn vị sản phẩm không đổi
  • B. Giá trị tạo ra với một đơn vị thời gian giảm
  • C. Giá trị tạo ra với một đơn vị thời gian tăng
  • D. Giá trị tạo ra với một đơn vị thời gian không đổi  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA