• Câu hỏi:

  Khi năng suất lao động tăng, số lượng sản phẩm sản xuất ra trong 1 đơn vị thời gian:

  • A. Không đổi 
  • B. Tăng
  • C. Giảm
  • D. Không gồm cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC