YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hệ tư tưởng chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của nước ta hiện nay là? 

  • A. Tư tưởng Hồ Chí Minh.
  • B. Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
  • C. Chủ nghĩa Mác-Lênin.
  • D. Chủ nghĩa Mác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA