YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặc trưng nổi bật trong quan hệ giữa các dân tộc ở nước ta là:

  • A. Là sự phân bố đan xen nhau, không một dân tộc nào có lãnh thổ riêng.
  • B. Là sự đoàn kết dân tộc, hoà hợp dân tộc trong một cộng đồng thống nhất.
  • C. Là có sự chênh lệch về trình độ phát triển KT-XH giữa các dân tộc.
  • D. Là các dân tộc có bản sắc văn hoá riêng, đa dạng, phong phú

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA