YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Gia đình là gì?

  • A. Là một trong những hình thức tổ chức cơ bản trong đời sống cộng đồng của con người.
  • B. Một thiết chế văn hóa-xã hội đặc thù.
  • C. Được hình thành, tồn tại và phát triển trên quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng và giáo dục … giữa các thành viên.
  • D. Bao gồm a, b, c.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA