AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ở nước ta hiện nay thì chính cách cụ thể nào của Đảng và Nhà nước ta được coi là vấn đề cực kỳ quan trọng?

  • A. Tôn trọng lợi ích, truyền thống, văn hoá của các dân tộc.
  • B. Phát huy truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc.
  • C. Phát triển kinh tế hàng hoá ở các vùng dân tộc thiểu số.
  • D. Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>