YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sai lầm của chủ nghĩa duy tâm nói chung về phạm trù vật chất?

  • A. Xem vật chất là sản phẩm của tinh thần tuyệt đối; ý niệm tuyệt đối;…
  • B. Xem vật chất là sản phẩm của ý thức chủ quan, của các trạng thái tâm lý, tình cảm…
  • C. Xem vật chất là kết quả của các giá trị tinh thần.
  • D. Cả ba quan niệm trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA