YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo quan điểm của triết học Mác -Lênin, trong xã hội có phân chia giai cấp thì hệ tư tưởng xã hội chủ đạo là do hệ tư  tưởng của giai cấp nào qui định?

  • A. Giai cấp bị trị.
  • B. Giai cấp thống trị.
  • C. Tầng lớp trí thức trong xã hội đó.
  • D. Cả ba đáp án trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA