AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo quan  điểm của V. I. Lênin, “Đấu tranh giai cấp” hiểu theo nghĩa chung nhất là?

  • A. Cuộc đấu tranh nông dân chống bọn địa chủ phong kiến có đặc quyền đặc lợi, bọn áp bức và bọn ăn bám
  • B. Cuộc đấu tranh của những người công nhân làm thuê hay những người vô sản, chống giai cấp tư sản
  • C. Là sự đấu tranh giữa giai cấp bị áp bức bóc lột với giai cấp áp bức bóc lột.
  • D. Là sự đấu tranh giữa giai cấp nô lệ với giai cấp chủ nô.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>