YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nếu xét theo trình độ của sự phản ánh thì kết cấu của ý thức xã hội bao gồm các yếu tố nào?

  • A. Ý thức cá nhân, ý thức xã hội.
  • B. Ý thức xã hội thông thường và ý thức lý luận.
  • C. Hệ thống các chính sánh chủ trương của nhà nước về văn hóa tư tưởng.
  • D. Ý thức chính trị, ý thức pháp quyền, ý thức đạo đức, ý thức khoa học, ý thức triết học, ý thức nghệ thuật, ý thức tôn giáo…

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA