• Câu hỏi:

  Giá trị hàng hóa được tạo ra từ đâu?

  • A. Từ sản xuất
  • B. Từ trao đổi
  • C. Từ phân phối   
  • D. Cả a, b, c 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC