YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quan điểm của triết học Mác -Lênin về nguồn gốc trực tiếp hình thành giai cấp:

  • A. Khác nhau về nghề nghiệp
  • B. Sự phát triển của lực lượng sản xuất
  • C. Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất
  • D. Cả ba đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA