• Câu hỏi:

  Chọn đáp án sai:

  • A. Giá trị mới của sản phẩm : v + m
  • B. Giá trị của sản phẩm mới: v + m
  • C. Giá trị của sức lao động : v
  • D. Giá trị của tư liệu sản xuất: c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC