• Câu hỏi:

  Hôn nhân tiến bộ dựa trên cơ sở nào?

  • A. Tình yêu
  • B. Hôn nhân 1 vợ 1 chồng
  • C. Tự nguyện
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC