YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quan niệm của triết học Mác-Lênin về bản chất con người?

  • A. Con người là một thực thể thống nhất giữa mặt sinh vật với mặt xã hội.
  • B. Trong tính hiện thực của nó con người là tổng hòa những quan hệ xã hội trên nền tảng sinh học.
  • C. Con người là chủ thể và là sản phẩm của lịch sử.
  • D. Bao gồm ba đáp án trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA