YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tại sao ở Tây Âu thời cận đại, triết học duy vật lại phát triển mạnh mẽ? 

  • A. Khoa học tự nhiên phát triển mạnh mẽ
  • B. Do ảnh hưởng của khuynh hướng chống lại chủ nghĩa kinh viện của thần học thiên chúa giáo
  • C. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành và phát triển.
  • D. Cả ba đáp án trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA