YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Xét về lịch sử hình thành và giá trị tư tưởng thì chủ nghĩa Ph.Ăngghen ở giai đoạn 1844 – 1848: 

  • A. Tiếp tục hoàn thành các tác phẩm triết học nhằm phê phán tôn giáo.
  • B. Hình thành những nguyên lý triết học duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và chủ nghĩa xã hội khoa học.
  • C. Nghiên cứu về vai trò của hoạt động thực tiễn đối với nhận thức.
  • D. Hoàn thành bộ “Tư Bản”.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA