YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khuynh hướng triết học nào mà sự tồn tại, phát triển của nó có nguồn gốc từ sự phát triển của khoa học và thực tiễn, đồng thời thường gắn với lợi ích của giai cấp và lực lượng tiến bộ trong lịch sử, vừa định hướng cho các lực lượng xã hội tiến bộ hoạt động trên nền tảng của những thành tựu ấy?

  • A. Chủ nghĩa duy vật.
  • B. Chủ nghĩa thực chứng.
  • C. Chủ nghĩa duy lý trí.
  • D. Chủ nghĩa duy tâm vật lý học.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA