YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, cơ sở để xác định sự khác nhau của các giai cấp trong một xã hội nhất định là gì?

  • A. Giới tính.
  • B. Quan hệ sản xuất.
  • C. Nghề nghiệp.
  • D. Bao gồm ba đáp án trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA