YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nếu xét theo cấp độ của sự phản ánh thì kết cấu của ý thức xã hội bao gồm các yếu tố nào?

  • A. Ý thức xã hội thông thường và ý thức xã hội lý luận.
  • B. Ý thức nhân dân và ý thức Nhà nước.
  • C. Tâm lý xã hội và hệ tư tưởng.
  • D. Cả ba yếu tố trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA