YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, cách mạng xã hội là?

  • A. Sự biến đổi có tính chất bước ngoặt và căn bản về chất trong toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội
  • B. Việc lật đổ một chế độ chính trị đã lỗi thời, thiết lập một chế độ chính trị tiến bộ hơn
  • C. Sự thay đổi về hình thái kinh tế - xã hội
  • D. Cả 3 câu trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA